Fråga facket Fråga facket

Förslag till förbättringar

Välfärd LOs förslag till förbättringar har arbetats fram inom ramen för den av kongressen beslutade Välfärdspolitiska utredningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Nedanstående punkter återfinns i skriften Arbetsskadeförsäkringen - en facklig hjärtefråga. 

  • Alla anställda ska ha tillgång till en obligatorisk, kvalitetssäkrad företagshälsovård reglerad via kollektivavtal. En sådan företagshälsovård ska fungera som ett stöd både i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och vid rehabiliterings- och anpassningsinsatser. Företagshälsovården ska också kunna vara ett stöd för de anställda vid arbetsskadeutredningar.
  • För att förbättra det förebyggande arbetet anser LO att Arbetsmiljöverkets resurser behöver förstärkas. En del utav arbetsskadeavgiften kan öronmärkas för detta ändamål.
  • Behåll dagens uppdelning mellan en allmän och en kollektivavtalad del i arbetsskadeförsäkringen. Men genomför åtgärder som renodlar de olika försäkringsersättningarna.
  • Behåll dagens finansiering med en allmän försäkring med generella avgifter samt en kollektivavtalad försäkring med små skillnader mellan sektorer.
  • Försäkringskassan tillämpning av kravet på vetenskaplig bevisning och begreppet "befintligt skick" måste förändras.
  • En myndighet måste få uppdraget att följa och initiera forskning på detta område samt se till att de kunskapssammanställningar som finns uppdateras regelbundet. Öronmärk en del utav arbetsskadeavgiften för detta uppdrag.
  • Bevisregeln måste förändras så att en återgång till prövning i två led sker. Kravet på skadlighetsbedömning ska återgå till det som gällde före 1993 och kravet på sambandsbedömning läggs emellan de tidigare bevisreglerna.
  • Återinför arbetsskadesjukpenningen så att rätten till denna prövas från dag 91.
  • Höj taket i den allmänna arbetsskadeförsäkringen till 10 prisbasbelopp.
  • Behåll det generella arbetsskadebegreppet i kombination med ökade krav på ny och bättre sammanställd forskning på relevanta områden.