Fråga facket Fråga facket

Samordnade förhandlingar

Kollektivavtal LO arbetar för att löneökningarna ska vara rättvisa, jämlika och jämställda. För att nå dit behövs samordnade förhandlingar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lönepolitiska mål

Sedan de centrala förhandlingarna mellan LO och dåvarande arbetsgivarföreningen (SAF) upphörde i slutet av 1980-talet är LOs viktigaste uppgift att samordna förbunden kring gemensamma krav i avtalsförhandlingarna.

Ambitionen är att uppnå bästa möjliga gemensamma resultat.

Samordningen stöder våra gemensamma lönepolitiska mål om jämlikhet, jämställdhet och rättvisa. Den ökar också möjligheterna till en god reallöneutveckling för alla medlemmar, tillväxt i ekonomin och därmed en god generell välfärd för alla medborgare.

Solidarisk samordning

Genom samordning minimeras risken att svagare grupper får ett sämre utfall i sina avtal. Vi får rättvisare löneökningar och starkare acceptans för kollektivavtalen. Det i sin tur säkrar arbetsfreden.

Genom en starkare normbildning kring vad som anses vara rätt löneökningar i hela ekonomin minskar utrymmet för grupper att driva krav som kortsiktigt är bra för dem, men på sikt till skada för alla.

Samordning ökar möjligheterna till viktiga villkorsförändringar i avtalen som omfattar anställda på hela arbetsmarknaden.

En solidarisk samordning där förbunden stödjer varandra minskar riskerna för att enskilda förbund tvingas till försämringar av kollektivavtalen. Försämringar som på sikt spiller över även till andra kollektivavtalsområden.

Gemensamma förhandlingar

LOs stadgar innehåller tre varianter på samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse: gemensamma-, samordnade- samt förbundsförhandlingar.

Gemensamma förhandlingar avser en fråga som omfattar några eller alla medlemsförbund. LOs styrelse utser förhandlingsdelegation. Gemensamma förhandlingar är nödvändiga då det gäller frågor som är förbundsövergripande på hela det privata området som till exempel överenskommelsen med Svenskt Näringsliv om avtalsförsäkringar.

Med gemensamma förhandlingar uppnås likvärdiga villkor på centrala områden där branschskillnader inte bör ha betydelse, vi får stabila lösningar och spridning av risker. LO-förbunden kan lättare verka för jämlika villkor på hela arbetsmarknaden.

Samordnade förbundsförhandlingar

Samordnade förbundsförhandlingar bygger på solidarisk samverkan och gemensamma beslut. LOs representantskap och styrelse antar en rekommendation med gemensamma krav varpå förbunden skriftligt bekräftar att de antagit rekommendationen som sin egen och därigenom bundit sig till kraven samt till att stödja varandra.

Information om hur förbundsförhandlingar går till hittar du hos respektive förbund.