Fråga facket Fråga facket

Visselblåsarfunktion - externa rapporteringskanaler

Organisationsfrågor Interna rapporteringskanaler är den visselblåsarfunktion LO upprättat. En extern rapporteringskanal är en kanal som är upprättad hos en myndighet för hantering av rapportering om överträdelser som ligger inom myndighetens ansvarsområde, och som kan omfatta missförhållanden hos vilken offentlig eller privat verksamhetsutövare som helst.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lista över myndigheter som har externa rapporteringskanaler

En extern rapporteringskanal kan till exempel användas om den rapporterande personen inte tror att rapportering till en intern rapporteringskanal hos den berörda verksamhetsutövaren skulle innebära en objektiv och saklig hantering. Det gäller under förutsättning att det handlar om frågor som faller inom den behöriga myndighetens område.

De myndigheter som utsetts av regeringen att vara de behöriga myndigheter som ska vara skyldiga att inrätta och hantera externa rapporteringskanaler (visselblåsarfunktioner) är:

Arbetsmiljöverket
Boverket
Elsäkerhetsverket
Ekobrottsmyndigheten
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten
Inspektionen för strategiska produkter
Inspektionen för vård och omsorg
Kemikalieinspektionen
Konsumentverket
Konkurrensverket
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Regeringskansliet
Revisorsinspektionen
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Spelinspektionen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Strålsäkerhetsmyndigheten
Transportstyrelsen