Fråga facket Fråga facket

Kongressbeslut

Kollektivavtal LO-kongressens beslut 2016 angående kollektivavtal och solidarisk lönepolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kollektivavtal

 • Att LO under kongressperioden 2016/2020 tillsammans med medlemsförbunden genomför omfattande kampanjer för att informera om kollektivavtalens innebörd och betydelse. 
 • Att LO opinionsbildar om den svenska modellen och av vikten med kollektivavtal under åren 2016-2020.
 • Att tydligt uttala sitt stöd för att svenska kollektivavtal ska gälla på hela svenska arbetsmarknaden.
 • Att LO klargör att vår inställning är att svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser.
 • Att LO förstärker arbetet med ordning och reda inom tjänstesektorn.

Solidarisk lönepolitik

 • Att LO ges i uppdrag att inom ramen för den solidariska lönepolitiken fortsatt verka för relativlöneförändringar som motverkar värdediskriminering mellan kvinnligt och manligt dominerade sektorer.
 • Att LO ska verka för att män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete.
 • Att LO ges i uppdrag att inom ramen för den solidariska lönepolitiken fortsatt verka för att prioritera de lägst avlönade arbetarnas löner.
 • Att LO ges i uppdrag att inom ramen för den solidariska lönepolitiken verka för att minska lönespridningen på hela arbetsmarknaden.
 • Att LO ges i uppdrag att inleda samtal med tjänstemännens fackliga organisationer i syfte att upprätta en bredare samsyn om fördelning av löneutrymmet på svensk arbetsmarknad.
 • Att LO ges i uppdrag att motverka förekomsten av sifferlösa avtal.
 • Att LO ges i uppdrag att motverka statlig inblandning i lönebildningen.
 • Att LO ges i uppdrag att tillsammans med förbunden utifrån en samsyn om behovet av en inflationsrobust lönebildning utreda och övervaka löneglidningen inom förbundets riksavtal samt att vid behov inleda samtal med motparter i syfte att säkra en inflationsrobust lönebildning.